Phoenix Fund

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt hoofdzakelijk in leningen van bedrijven met zware schuldproblemen of bedrijven die reeds in faillissement verkeren. Als gevolg van deze problemen zijn de obligaties en leningen van deze bedrijven veelal sterk in koers gedaald. Het fonds zoekt naar die leningen die betere perspectieven hebben dan de markt erkent. Dit betere perspectief kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een financiële herstructurering. De ontwikkelingen van zo’n belegging hebben vaak weinig correlatie met de onderliggende economie, dat geldt zeker voor beleggingen in een faillissement. Ook de realisatie van een beleggingscasus kan soms veel tijd vereisen, met name in het geval van faillissementsclaims. Hierdoor kan het meerdere jaren duren voordat een in de portefeuille van het fonds opgenomen belang daadwerkelijk het beoogde rendement oplevert. Een belegging in Hof Hoorneman Phoenix Fund kan dan ook het beste voor een meerjarige periode worden aangehouden en de waarde van zo’n belegging kan tussentijds grotere koersuitslagen vertonen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Phoenix Fund|PF

Een belegging in het Hof Hoorneman Phoenix Fund is absoluut ongeschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Phoenix Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de maand maart een rendement gerealiseerd van 1,3% waardoor het rendement van het eerste kwartaal 2019 uitkomt op 6,4%.

Ook in de derde maand van het jaar daalden de rentestanden verder. De rente op een Duitse 10 jaars staatslening dipte richting het einde van de maand zelfs weer even onder nul. Dit was voor het eerst sinds oktober 2016.

Risicopremies bleven gedurende dezelfde periode min of meer onveranderd. Nadat de risicopremies eind 2018 aanzienlijk waren opgelopen, vormde begin 2019 een normalisatie hiervan een drijfveer voor de rendementen op vastrentende waarden. In maart werden de beleggingen in vastrentende waarden echter voornamelijk door de rentebeweging ondersteund.

De olieprijs zette in de maand maart het geleidelijke herstel door dat al sinds het begin van het jaar zichtbaar is. Doordat de portefeuille van het Phoenix Fund een aantal posities kent in de service-industrie van de oliemarkt zijn olieprijsstijgingen positief voor het fonds. Veelal wordt gezocht naar beleggingen die door de dekking van contracten en bezittingen relatief goed beschermd zijn tegen ontwikkelingen in de oliemarkt, maar desalniettemin worden prijsstijgingen van een vat olie ook bij deze beleggingen doorgaans positief ontvangen.

Gedurende de maand hebben er een aantal verschillende transacties plaatsgevonden. Zo is de weging in de Greenyard Fresh converteerbare obligatie verder opgehoogd. De koers van Greenyard Fresh was aanzienlijk teruggelopen nadat er in een productiefaciliteit in Hongarije een Listeria probleem werd ontdekt. Als gevolg hiervan is een omvangrijke terugroepactie op touw gezet die, ondanks dat het gedeeltelijk gedekt is door een verzekering, aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Als gevolg hiervan stond ook de koers van de obligatie aanzienlijk onder druk. Ons inziens is de koersreactie voor de obligatie echter excessief. Sinds de aankoop vorig jaar is de koers nog verder onder druk gekomen waardoor besloten is de positie verder op te hogen.