Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Ik heb een vraag over:

 

Algemene vragen

Beleggerscompensatie- en depositogarantiestelsel  

Op grond van de Wet op het financieel toezicht is op Hof Hoorneman Bankiers N.V. het beleggerscompensatie- en het depositogarantiestelsel van toepassing. Zie ook onze webpagina Depositogarantiestelsel. Aangezien De Nederlandsche Bank uitvoerder is van beide regelingen verwijzen wij u voor meer informatie door naar www.dnb.nl.

Wat is uiteindelijk belanghebbende (UBO)?  

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon, die:

 • een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van de organisatie; en/of
 • meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie; en/of
 • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie; en/of
 • begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie; en/of
 • een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie.

Bepalen fiscaal inwonerschap  

Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens

Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van fiscale inwoners van CRS-landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

BEGRIPPENLIJST

BSN (Burgerservicenummer)
Het Burgerservicenummer is het nummer dat u van de overheid heeft gekregen. Het nummer staat in uw paspoort of identiteitskaart. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt dit nummer als uw belastingnummer.

Certificate of Loss of Nationality of the United States
Een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’ is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar www.travel.state.gov en zoek op ‘Loss of citizenship and nationality’.

CRS
CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

FATCA
FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor uitwisseling van informatie over:

 • U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en
 • Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.

Fiscaal identificatienummer
Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’.

Fiscaal inwoner
Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?
Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

 • de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
 • de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
 • de persoon werkt in Nederland;
 • de persoon is verzekerd in Nederland;
 • de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
 • de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
 • de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?
In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’.

Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

Identiteitsbewijs
Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

 • (Nederlands of buitenlands) paspoort.
 • Nederlands rijbewijs.
 • Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie.
 • Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

IGA
Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst die een aantal landen gesloten heeft met de VS om invoering van de FATCA-regels te vergemakkelijken.

U.S. person
Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is.

Amerikaanse staatsburger
Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

 • geboren is in de Verenigde Staten;
 • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
 • geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
 • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner
Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft.
 • voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.

Substantial presence test
Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
 • alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
 • een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
 • een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?
Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet. Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook een berekening maken van de eventueel verschuldigde Amerikaanse belasting.

US TIN (U.S. federal taxpayer identification number)
Het ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN’s:

 • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het ‘Social Security Number’ (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
 • Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een ‘Individual Tax Identification Number’ (ITIN) aanvragen.

Op www.irs.gov vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7.

Bron: www.nvb.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Nederlandse Vereniging van Banken.

Wat is Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM)?  

De Vergelijkende kostenmaatstaf (“VKM”) is het percentage van de jaarlijkse kosten van de voor u uitgevoerde beleggingsdienstverlening. Hierin zijn alle directe en indirecte kosten van de producten opgenomen waarin voor/door u wordt belegd. De VKM treft u aan op de rapportages die wij u ieder kwartaal verstrekken.

De VKM bestaat uit:

 • directe kosten; dit zijn de kosten die door de bank bij u gedurende het jaar in rekening worden gebracht, zoals:
  • transactiekosten, dividendprovisie, beheerfee en bewaarloon
  • Indien van toepassing treft u deze kosten aan op de respectievelijke nota’s/rapportages die u van ons gedurende het jaar ontvangt.
 • indirecte kosten; dit zijn de lopende kosten van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd.
  • Door een beleggingsfonds worden ook kosten betaald. Ieder beleggingsfonds betaalt zelf bijvoorbeeld beheervergoeding, bewaarloon en kosten van toezicht, de zogenaamde exploitatiekosten. Deze kosten worden in het jaarverslag van het desbetreffende beleggingsfonds uitgedrukt in een kostenpercentage, namelijk de Lopende Kosten Factor (“LKF”) van het fonds.
  • Omdat deze kosten door het fonds zelf worden betaald. Merkt u hier als belegger niks van. De kosten worden namelijk verwerkt in de koers van het fonds. Dit betekent dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen van het fonds. Ieder halfjaar (halfjaar- en jaarverslag) legt een fonds verantwoording af over de door haar gemaakt exploitatiekosten.

Voorbeeld

Stel: u heeft per 31 december 2016 een Hof Hoorneman Rekening en uw portefeuille kent de volgende samenstelling:

Fondsnaam Aantal aandelen Koers Marktwaarde
Hof Hoorneman China Value Fund 355,1015 40,64 14.431,32
Hof Hoorneman Phoenix Fund 135,5587 30,94 4.194,19
Hof Hoorneman Value Fund 2.138,2524 30,39 64.981,49
Liquide Middelen 0,2100 1,00 0,21
83.607,21

Over het vierde kwartaal 2016 bedraagt de VKM; 0,47% en bestaat uit:

Directe kosten: 0%

Bij een Hof Hoorneman Rekening zijn de directe kosten nul. Er wordt geen beheerfee, transactiekosten, bewaarloon of dividendprovisie in rekening gebracht. Omdat de kosten reeds betaald zijn door de Hof Hoorneman Beleggingsfondsen waarin u belegd bent (zie indirecte kosten) worden voor het beleggen via uw Hof Hoorneman Rekening geen directe kosten in rekening gebracht door Hof Hoorneman Bankiers.

Indirecte kosten: 0,47%

De indirecte kosten voor deze beleggingen bedraagt 0,47% ofwel EUR 396,17. De exploitatiekosten van ieder respectievelijk fonds worden uitgedrukt in een kostenpercentage, namelijk de Lopende Kosten Factor (“LKF”) van het fonds. De LKF wordt verdisconteerd in de gewogen lopende kosten van de portefeuille. De LKF van een beleggingsfonds treft u aan in het jaarverslag en de Essentiële Beleggers Informatie (“EBI”) op onze website.

Kortom: het rendement dat u behaalt door te beleggen in Hof Hoorneman beleggingsfondsen is netto rendement.


Op deze pagina helpen wij u een antwoord te vinden op uw vraag. Bekijk de onderwerpen in het menu hierboven en neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.