09-12-2021, 10:18, LAATSTE UPDATE: 18-01-2022

Opschorting van handel en beëindiging beursnotering Hof Hoorneman Value Fund een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds N.V., gevestigd te Gouda

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 mei 2021 hebben de aandeelhouders van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. (de "Vennootschap") besloten de een aantal fondsen van de Vennootschap samen te voegen met fondsen onder beheer van Kempen Capital Management N.V. (de “samenvoeging”) per een nader vast te stellen datum. 

De eerder aangekondigde samenvoeging van Hof Hoorneman Value Fund hebben wij helaas in verband met een tijdelijk niet‑verhandelbare positie moeten uitstellen. Wij hebben u daarover geïnformeerd door middel van een bericht op onze website op 9 oktober 2021. 

Recent hebben wij afspraken kunnen maken over de overdracht van de positie. Als gevolg daarvan hebben Hof Hoorneman Fund Management N.V. ("HHFM") en Kempen Capital Management N.V. de datum voor de samenvoeging van het subfonds Hof Hoorneman Value Fund vastgesteld op onderstaande datum (tenzij HHFM naar aanleiding van bijzondere omstandigheden vaststelt dat de datum van samenvoeging wordt verplaatst indien zulks in het belang van de aandeelhouders in het betreffende subfonds is).

 

Verdwij-nende fondsISIN-codeOrders inleggen mogelijk tot (opschorting van handel)Laatste handelsdag

datum beëindiging beursnotering/

samenvoeging

Verkrijgende Kempen fondsISIN-code
Hof Hoorneman Value Fund (HHVF)NL000986446113 december 2021, 16:00 uur14 december 202121 december 2021Kempen (Lux) Global Value Fund Klasse BN (subfonds van Kempen Internal Funds SICAV)LU1813857668

Onder voorbehoud dat de samenvoeging wordt geëffectueerd, is aan Euronext verzocht de beursnotering van de aandelen in Hof Hoorneman Value Fund op Euronext te beëindigen. De datum waarop de handel in de aandelen van Hof Hoorneman Value Fund zal worden opgeschort, is vermeld in bovenstaande tabel. Orders dienen door een bank of distributeur voor het moment van opschorting op het Euronext handelsplatform te worden ingelegd om op de laatste handelsdag uitgevoerd te kunnen worden. Na dit tijdstip is het niet meer mogelijk orders in te leggen. De laatste handelsdag en datum van het beëindigen van de beursnotering van Hof Hoorneman Value Fund is eveneens in de bovenstaande tabel weergegeven. 

De ruilverhouding, op basis waarvan de houders van gewone aandelen in het kapitaal van Hof Hoorneman Value Fund van rechtswege houder worden van gewone aandelen in Kempen (Lux) Global Value Fund Klasse BN, wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van de betrokken fondsen op de datum van samenvoeging en wordt afgerond op vijf cijfers achter de komma. 

Aanvullend wijst HHFM beleggers in Hof Hoorneman Value Fund er expliciet op dat indien zij hun aandelen aanhouden bij een andere bank dan Van Lanschot Kempen en deze bank geen rekening heeft geopend en een instructie heeft ingelegd bij de transfer agent van Kempen (Lux) Global Value Fund Klasse BN op 21 december 2021, zij bij de Samenvoeging geen uitkering in aandelen van Kempen (Lux) Global Value Fund Klasse BN zal ontvangen, maar een uitbetaling in geld ter waarde van het gehouden belang in Hof Hoorneman Value Fund per de datum van de Samenvoeging. Dit betekent dat de betreffende belegger per de Samenvoeging niet langer belegd zal zijn in een beleggingsinstelling. Beleggers die hun aandelen aanhouden bij een andere bank dan Van Lanschot Kempen wordt aangeraden om contact op te nemen met hun bank om na te gaan of deze een rekening heeft bij de transfer agent. 

Beleggers kunnen gedurende de periode tussen deze bekendmaking en de laatste handelsdag van Hof Hoorneman Value Fund uittreden tegen de huidige voorwaarden. In afwijking van het informatiedocument dat op de website is gepubliceerd is niet een termijn van 20 dagen aangehouden tussen de datum van deze publicatie en de datum waarop de handel in de aandelen Hof Hoorneman Value Fund wordt opgeschort, maar wordt aangesloten bij de kortere termijn van twee werkdagen zoals Euronext deze hanteert.

Gouda, 9 december 2021

De beheerder, Hof Hoorneman Fund Management N.V.

Opschorting van handel en beëindiging beursnotering Hof Hoorneman Value Fund een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds N.V., gevestigd te Gouda

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`