23-08-2021, 09:24, LAATSTE UPDATE: 23-08-2021

Opschorting van handel en beëindiging beursnotering Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en Hof Hoorneman China Value Fund in liquidatie, gevestigd te Gouda 

Op 26 mei 2021 is door de algemene vergadering van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. (HHIF) besloten tot het opheffen van enkele subfondsen van HHIF per een nader vast te stellen datum. Hof Hoorneman Fund Management N.V. (HHFM) heeft deze datum inmiddels voor Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en Hof Hoorneman China Value Fund vastgesteld op 27 september 2021 (tenzij HHFM naar aanleiding van bijzondere omstandigheden vaststelt dat de datum van opheffing wordt verplaatst indien zulks in het belang van de aandeelhouders in het betreffende subfonds is). 

In verband hiermee is aan Euronext verzocht om de beursnotering van de aandelen Hof Hoorneman Emerging Markets Fund in liquidatie (HH EM Fund, NL0010514196) en Hof  Hoorneman China Value Fund (HH CV FUND, NL0010556775) in liquidatie (hierna ieder een ‘Fonds’) op de NAV Trading Facility met ingang van 22 september 2021 te beëindigen. De handel in deze aandelen zal worden opgeschort vanaf 20 september 2021, 16:00 Amsterdamse tijd. Orders dienen door een bank of distributeur voor 20 september 2021, 16:00 Amsterdamse tijd op het Euronext handelsplatform te worden ingelegd om op de laatste handelsdag uitgevoerd te kunnen worden. De laatste handelsdag zal 21 september 2021 zijn. 

Betaalbaarstelling 27 september 2021 De uitkering is gelijk aan het bedrag van de intrinsieke waarde op de datum van opheffing. Het uiteindelijke overschot en derhalve de hoogte van de uitkering zullen bekend worden gemaakt op de website www.hofhoorneman.nl. Het overschot wordt naar verhouding tot ieders recht toegedeeld aan de aandeelhouders van het Fonds op de datum van opheffing van het desbetreffende subfonds. Houders van aandelen in het Fonds hoeven zelf geen actie te ondernemen voor ontvangst van de liquidatie-uitkering. Hof Hoorneman FundManagement N.V. zorgt ervoor dat de liquidatie-uitkering in contanten wordt betaald. De betaalbaarstelling vindt plaats op 27 september 2021.

Gouda, 20 augustus 2021
De vereffenaar, Hof Hoorneman Fund Management N.V.

Mix Fondsen i.l.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`