03-09-2021, 09:19, LAATSTE UPDATE: 03-09-2021

Opschorting van handel en beëindiging beursnotering Hof Hoorneman Real Estate Value Fund, Hof Hoorneman Global Fund, Hof Hoorneman European Value Fund, Hof Hoorneman Value Fund, Hof Hoorneman Obligatie Fonds, en Hof Hoorneman Income Fund, elk subfondsen van Hof Hoorneman Investment Funds N.V., gevestigd te Gouda

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 mei 2021 hebben de aandeelhouders van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. (de ”Vennootschap”) besloten de onderstaande fondsen van de Vennootschap samen te voegen met fondsen onder beheer van Kempen Capital Management N.V. (de “samenvoeging”) per een nader vast te stellen datum. Hof Hoorneman Fund Management N.V. (”HHFM”) en Kempen Capital Management N.V. hebben de data voor de samenvoeging per subfonds inmiddels vastgesteld. De samenvoeging van de volgende hieronder genoemde fondsen zal worden geëffectueerd op onderstaande data (tenzij HHFM naar aanleiding van bijzondere omstandigheden vaststelt dat de datum van samenvoeging wordt verplaatst indien zulks in het belang van de aandeelhouders in het betreffende subfonds is).

Verdwijnende Hof Hoorneman fondsenISIN-codeOrders inleggen mogelijk tot (opschorting van handel)Laatste handelsdag Datum beëindiging beursnotering/samenvoegingVerkrijgende Kempen fondsenISIN-code
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (HHREF)NL001051421227 september 2021, 16:00 uur 28 september 20215 oktober 2021 Kempen European Property Fund N.V. NL0009296649
Hof Hoorneman Global Fund (HHGF) NL0012061253  30 september 2021, 16:00 uur 1 oktober 2021 8 oktober 2021 Kempen Global High Dividend Fund Klasse N (subfonds van Kempen Umbrella Fund I N.V.)NL0006089229
Hof Hoorneman European Value Fund (HHEVF) NL0009864495  4 oktober 2021, 16:00 uur 5 oktober 2021 12 oktober 2021 Kempen European High Dividend Fund N.V. Klasse N NL0000293348
Hof Hoorneman Value Fund (HHVF) NL0009864461  11 oktober 2021, 16:00 uur 12 oktober 2021 19 oktober 2021 Kempen (Lux) Global Value Fund Klasse BN (subfonds van Kempen Internal Funds SICAV)LU1813857668
Hof Hoorneman Obligatie Fonds (HHOF) NL0010514204 13 oktober 2021, 16:00 uur 14 oktober 202121 oktober 2021Kempen (Lux) Euro Credit Fund Klasse BN (subfonds van Kempen Internal Funds SICAV) LU0927664382
Hof Hoorneman Income Fund (HHIF) NL0009864479 18 oktober 2021, 16:00 uur 19 oktober 2021 26 oktober 2021 Kempen (Lux) Euro High Yield Fund Klasse BN (subfonds van Kempen Internal Funds SICAV) LU1624254048


Onder voorbehoud dat de samenvoeging wordt geëffectueerd, is aan Euronext verzocht de beursnotering van de aandelen in de verdwijnende fondsen op Euronext te beëindigen. De datum waarop de handel in de aandelen in elk van deze fondsen zal worden opgeschort, is vermeld in bovenstaande tabel. Orders dienen door een bank of distributeur voor het moment van opschorting op het Euronext handelsplatform te worden ingelegd om op de laatste handelsdag uitgevoerd te kunnen worden. Na dit tijdstip is het niet meer mogelijk orders in te leggen. De laatste handelsdag en datum van het beëindigen van de beursnotering per fonds is in de bovenstaande tabel weergegeven. 

De ruilverhouding, op basis waarvan de houders van gewone aandelen in het kapitaal van de verdwijnende fondsen van rechtswege houder worden van gewone aandelen in het verkrijgende fonds, wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van de betrokken fondsen op de datum van samenvoeging en wordt afgerond op vijf cijfers achter de komma. Eventuele fracties zullen aan de desbetreffende aandeelhouders worden uitbetaald in contanten. Houders van gewone aandelen van de verdwijnende fondsen hoeven zelf geen actie te ondernemen. De samenvoeging en toekenning van aandelen in de verkrijgende fondsen geschiedt automatisch.

Gouda, 3 september 2021
De beheerder, Hof Hoorneman Fund Management N.V.
 

Opschorting van handel en beëindiging beursnotering 6 beleggingsfondsen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`