11-06-2021, 08:41, LAATSTE UPDATE: 11-06-2021

Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. in liquidatie

(hierna: “de Vennootschap”, Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal; AIF naar Nederlands recht)  

Bekendmaking besluitvorming
In de op 26 mei 2021 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten de Vennootschap te ontbinden.

Nederlegging rekening en verantwoording en plan van verdeling
De vereffenaar van Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. in liquidatie, met zetel te Gouda, kondigt hierbij aan dat zowel bij het handelsregister als bij het kantoor van de ontbonden rechtspersoon, Oosthaven 52, 2801 PE te Gouda, de rekening en verantwoording en het plan van verdeling als bedoeld in artikel 2:23b BW ter kennisneming voor een ieder zijn neergelegd gedurende twee maanden na heden.

Gouda, 11 juni 2021
De vereffenaar, Hof Hoorneman Fund Management N.V.
J.P. Aardoom en M.H.C. Buitenhuis

Mix Fondsen i.l.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`