Uw vermogen is in goede handen

De beschermende regelingen van de toezichthouders

Hof Hoorneman Bankiers heeft een eigen bankvergunning. Dat heeft voordelen voor uw vermogen. Een bank moet aan veel strengere eisen voldoen dan een willekeurige vermogensbeheerder. Hof Hoorneman valt onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer. De manier waarop deze uw vermogen beschermen is verschillend. De eerste twee stelsels werken met een vergoeding. Dit betekent dat u bij faillissement van Hof Hoorneman mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum. In het schema ziet u de vragen en antwoorden over de drie regelingen. Onder het schema treft u aanvullende informatie aan.

 DepositogarantiestelselBeleggerscompensatiestelselWet giraal effectenverkeer
Voor wie?

Een natuurlijke persoon

Een kleine, middelgrote en grootzakelijke onderneming

Een natuurlijke persoon

Een kleine onderneming

Alle beleggende klanten (particulier, zakelijk, professionele beleggers)
Maximale vergoeding?€ 100.000,-€ 20.000,-Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het faillissement van de bank.
Voor wat?Vergoeding voor uw liquide middelen op uw effectenrekeningVergoeding voor uw liquide middelen en uw beleggingen op uw effectenrekeningUw beleggingen en (een gedeelte van) de door u verstrekte zekerheden in verband met het aangaan van derivantentransacties.
Wanneer?Bij faillissement van Hof Hoorneman.Bij faillissement van Hof Hoorneman indien de vermogensscheidingsregels onjuist zijn nageleefd.Bij faillissement van Hof Hoorneman.

Depositogarantiestelsel, Beleggerscompensatiestelsel en de Wet giraal effectenverkeer

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Depositogarantiestelsel bij Hof Hoorneman Bankiers

Hof Hoorneman Bankiers NV heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel. Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als wij niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Geldtegoeden van de volgende producten vallen onder de garantieregeling van Hof Hoorneman Bankiers NV.: rekening-courant, spaardeposito, Hof Hoorneman Beheerrekening, Hof Hoorneman Vermogensopbouw Rekening, Hof Hoorneman Rekening.

Wilt u meer informatie over de garantieregelingen?

Klik hier om het Informatieblad Depositogarantiestelsel te lezen

Bezoek de website van De Nederlandsche Bank; www.dnb.nl.

Beleggerscompensatiestelsel

Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding uit het beleggerscompensatiestelsel?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een natuurlijke persoon of een kleine onderneming bent. De rekening moet op uw naam staan. U komt dus niet in aanmerking als u een wettelijke vertegenwoordiger bent (bijvoorbeeld een ouder, gemachtigde of bewindvoerder). Degene die u vertegenwoordigt komt zelf wel voor vergoeding in aanmerking.

Wie komt niet aanmerking voor een vergoeding?

Een kleine groep natuurlijke personen komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld de bestuurders van de bank met betalingsproblemen en mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank. Ook directe familie van deze personen komt niet in aanmerking.

Wat is een kleine onderneming?

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Een onderneming mag een verkorte balans opstellen als zij aan twee van de volgende criteria voldoet:

  • een balanstotaal van 4,4 miljoen euro of minder
  • een netto omzet van 8,8 miljoen euro of minder
  • een gemiddeld personeelsbestand gedurende een jaar van 50 of minder werknemers

Komt uw minderjarige kind ook in aanmerking voor een vergoeding?

Uw minderjarig kind valt onder de regeling. De rekening moet wel op naam van uw kind staan. 

Maximale vergoeding?

Welk bedrag garandeert het beleggerscompensatiestelsel? U ontvangt een vergoeding van maximaal 20.000 euro.

Voor wat?

Welke producten vallen onder het beleggerscompensatiestelsel? Het geld en de beleggingen op uw effectenrekening vallen onder het beleggerscompensatiestelsel. Hebt u verlies gemaakt op uw beleggingen? Dan komt het verlies niet in aanmerking voor vergoeding.

Wanneer?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding? U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer Hof Hoorneman de regels van vermogensscheiding onvoldoende heeft nageleefd. De Autoriteit Financiële

Markten en een externe accountant controleren jaarlijks of de bank voldoet aan de regels die gelden voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als Hof Hoorneman failliet gaat, de beleggingen en/of tegoeden van onze klanten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Daardoor vallen de beleggingen van klanten niet in de failliete boedel van de bank.

Wat betekent een faillissement van Hof Hoorneman voor uw beleggingen?

Hof Hoorneman voldoet aan de wettelijke eisen voor vermogensscheiding. Deze eisen verplichten de bank om de beleggingen van klanten te scheiden van het vermogen van de bank. Door deze scheiding zijn uw beleggingen beschermd wanneer de bank failliet gaat. Uw beleggingen vallen daardoor buiten het faillissement en u kunt erover blijven beschikken.

Zijn al uw beleggingen beschermd?

De meeste beleggingen zijn beschermd. Een beperkt aantal beleggingen is niet beschermd.

Hoe werkt het verder?

Wie voert het beleggerscompensatiestelsel uit? De Nederlandsche Bank voert het beleggerscompensatiestelsel uit. U ontvangt de vergoeding van de Nederlandsche Bank. U ontvangt de vergoeding alleen als u hiervoor in aanmerking komt.

Hebt u meer vragen?

Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de website van de Nederlandsche Bank. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Wet giraal effectenverkeer

U komt als klant in aanmerking voor bescherming door de Wet giraal effectenverkeer als u een effectenrekening hebt op uw naam. U komt dus niet in aanmerking als u een wettelijke vertegenwoordiger bent (bijvoorbeeld een ouder, gemachtigde of bewindvoerder). De beleggingen van degene die u vertegenwoordigt, zijn wel beschermd. Deze wet werkt niet met een vergoeding, maar houdt in dat – in bepaalde gevallen – uw beleggingen buiten het faillissement van de bank vallen. Daarmee is uw totale positie in beleggingen beschermd door de wet. Voor uw posities in derivaten geldt deze bescherming per 1 april 2016. Wij leggen u in deze bijlage uit wat dit voor u betekent. 

Als u transacties in derivaten doet, moet u ons soms zekerheden geven. In welke gevallen dit moet blijkt uit de voorwaarden. U mag ons deze zekerheden geven in de vorm van geld of beleggingen op uw rekening. Uw rechten en verplichtingen uit de derivatentransacties en de eventueel door u gegeven zekerheden vallen in ons afgescheiden derivatenvermogen. Daarmee worden deze zekerheden ook beschermd onder de Wet giraal effectenverkeer. Als deze zekerheid in de vorm van geld is gegeven valt mogelijk niet alles onder de bescherming. U kunt dan nog wel voor dit geld aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Het is daarom verstandiger om als zekerheid voor uw derivaten transacties beleggingen te geven. Deze worden altijd beschermd door de Wet giraal effectenverkeer. Overige gelden op uw effectenrekening vallen niet onder de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer.

Bij een faillissement van een bank zal een curator worden aangesteld. Die zal een opsomming maken van vermogen van de bank dat onder het faillissement valt. Hier vallen de beleggingen van klanten buiten als dit goed is vastgelegd. Voor de derivaten transacties van klanten waarbij de bank als tussenpersoon is opgetreden geldt dat de curator uit twee manieren van afwikkeling kan kiezen. De curator kan de derivatenposities samen met de door u gegeven zekerheden, aan een andere bank overdragen. Op die manier blijven uw derivatentransacties in stand en zal u de betreffende derivatentransacties bij die andere bank kunnen voortzetten. De andere mogelijkheid is dat uw derivaten posities worden beëindigd en uw vordering (grotendeels) terugkrijgt in geld.

DNB, AFM, DSI, KIFID en DUFAS

Hof Hoorneman Bankiers N.V. houdt een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van bank in de zin van de Wft en is opgenomen in het register van De Nederlandsche Bank NV.

Daarnaast is Hof Hoorneman Bankiers N.V. in haar hoedanigheid als bank bevoegd tot het verlenen van beleggingsdiensten en is zij als zodanig opgenomen in het register beleggingsondernemingen dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hof Hoorneman Bankiers N.V. is deelnemer van het DSI en aangesloten bij Kifid

Hof Hoorneman Bankiers N.V. is lid van DUFAS en onderschrijft de Code Vermogensbeheerders.

AFM-vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002. De AFM is de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is gevestigd aan de Vijzelgracht in Amsterdam en houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants. De AFM is autonoom; de minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk en benoemt en ontslaat de bestuurders.

Meer over het AFM? AFM.nl

DSI-register

DSI streeft naar een financiële sector waarin consumenten, ondernemers en financiële instellingen vertrouwd zaken kunnen doen. Een sector die vrij is van incidenten door professionals die regels overtreden. Dat versterkt het vertrouwen.

Meer informatie? Kijk op dsi.nl.

KIFID- registratie

Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.

U kunt bij ons terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst, bijvoorbeeld een verzekering, hypotheek of zakelijk krediet.

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Kifid kan ook helpen met het oplossen van problemen tussen ondernemers of zzp’ers en hun bank of financier als het gaat over een kleinzakelijke of alternatieve financiering of een rentederivaat.

Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van onze Geschillencommissie. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.

Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid. Ook het bestuur van Kifid bemoeit zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep kunnen in alle vrijheid onpartijdige beslissingen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat dit is vastgelegd in onze statuten en reglementen.

Meer informatie vindt u op kifid.nl.
 

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Depositogarantiestelsel bij Hof Hoorneman Bankiers

Hof Hoorneman Bankiers NV heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel. Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als wij niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Geldtegoeden van de volgende producten vallen onder de garantieregeling van Hof Hoorneman Bankiers NV.: rekening-courant, spaardeposito, Hof Hoorneman Beheerrekening, Hof Hoorneman Vermogensopbouw Rekening, Hof Hoorneman Rekening.

Wilt u meer informatie over de garantieregelingen?

Klik hier om het Informatieblad Depositogarantiestelsel te lezen

Bezoek de website van De Nederlandsche Bank; www.dnb.nl.

Beleggerscompensatiestelsel

Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding uit het beleggerscompensatiestelsel?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een natuurlijke persoon of een kleine onderneming bent. De rekening moet op uw naam staan. U komt dus niet in aanmerking als u een wettelijke vertegenwoordiger bent (bijvoorbeeld een ouder, gemachtigde of bewindvoerder). Degene die u vertegenwoordigt komt zelf wel voor vergoeding in aanmerking.

Wie komt niet aanmerking voor een vergoeding?

Een kleine groep natuurlijke personen komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld de bestuurders van de bank met betalingsproblemen en mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank. Ook directe familie van deze personen komt niet in aanmerking.

Wat is een kleine onderneming?

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Een onderneming mag een verkorte balans opstellen als zij aan twee van de volgende criteria voldoet:

  • een balanstotaal van 4,4 miljoen euro of minder
  • een netto omzet van 8,8 miljoen euro of minder
  • een gemiddeld personeelsbestand gedurende een jaar van 50 of minder werknemers

Komt uw minderjarige kind ook in aanmerking voor een vergoeding?

Uw minderjarig kind valt onder de regeling. De rekening moet wel op naam van uw kind staan. 

Maximale vergoeding?

Welk bedrag garandeert het beleggerscompensatiestelsel? U ontvangt een vergoeding van maximaal 20.000 euro.

Voor wat?

Welke producten vallen onder het beleggerscompensatiestelsel? Het geld en de beleggingen op uw effectenrekening vallen onder het beleggerscompensatiestelsel. Hebt u verlies gemaakt op uw beleggingen? Dan komt het verlies niet in aanmerking voor vergoeding.

Wanneer?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding? U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer Hof Hoorneman de regels van vermogensscheiding onvoldoende heeft nageleefd. De Autoriteit Financiële

Markten en een externe accountant controleren jaarlijks of de bank voldoet aan de regels die gelden voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als Hof Hoorneman failliet gaat, de beleggingen en/of tegoeden van onze klanten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Daardoor vallen de beleggingen van klanten niet in de failliete boedel van de bank.

Wat betekent een faillissement van Hof Hoorneman voor uw beleggingen?

Hof Hoorneman voldoet aan de wettelijke eisen voor vermogensscheiding. Deze eisen verplichten de bank om de beleggingen van klanten te scheiden van het vermogen van de bank. Door deze scheiding zijn uw beleggingen beschermd wanneer de bank failliet gaat. Uw beleggingen vallen daardoor buiten het faillissement en u kunt erover blijven beschikken.

Zijn al uw beleggingen beschermd?

De meeste beleggingen zijn beschermd. Een beperkt aantal beleggingen is niet beschermd.

Hoe werkt het verder?

Wie voert het beleggerscompensatiestelsel uit? De Nederlandsche Bank voert het beleggerscompensatiestelsel uit. U ontvangt de vergoeding van de Nederlandsche Bank. U ontvangt de vergoeding alleen als u hiervoor in aanmerking komt.

Hebt u meer vragen?

Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de website van de Nederlandsche Bank. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Wet giraal effectenverkeer

U komt als klant in aanmerking voor bescherming door de Wet giraal effectenverkeer als u een effectenrekening hebt op uw naam. U komt dus niet in aanmerking als u een wettelijke vertegenwoordiger bent (bijvoorbeeld een ouder, gemachtigde of bewindvoerder). De beleggingen van degene die u vertegenwoordigt, zijn wel beschermd. Deze wet werkt niet met een vergoeding, maar houdt in dat – in bepaalde gevallen – uw beleggingen buiten het faillissement van de bank vallen. Daarmee is uw totale positie in beleggingen beschermd door de wet. Voor uw posities in derivaten geldt deze bescherming per 1 april 2016. Wij leggen u in deze bijlage uit wat dit voor u betekent. 

Als u transacties in derivaten doet, moet u ons soms zekerheden geven. In welke gevallen dit moet blijkt uit de voorwaarden. U mag ons deze zekerheden geven in de vorm van geld of beleggingen op uw rekening. Uw rechten en verplichtingen uit de derivatentransacties en de eventueel door u gegeven zekerheden vallen in ons afgescheiden derivatenvermogen. Daarmee worden deze zekerheden ook beschermd onder de Wet giraal effectenverkeer. Als deze zekerheid in de vorm van geld is gegeven valt mogelijk niet alles onder de bescherming. U kunt dan nog wel voor dit geld aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Het is daarom verstandiger om als zekerheid voor uw derivaten transacties beleggingen te geven. Deze worden altijd beschermd door de Wet giraal effectenverkeer. Overige gelden op uw effectenrekening vallen niet onder de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer.

Bij een faillissement van een bank zal een curator worden aangesteld. Die zal een opsomming maken van vermogen van de bank dat onder het faillissement valt. Hier vallen de beleggingen van klanten buiten als dit goed is vastgelegd. Voor de derivaten transacties van klanten waarbij de bank als tussenpersoon is opgetreden geldt dat de curator uit twee manieren van afwikkeling kan kiezen. De curator kan de derivatenposities samen met de door u gegeven zekerheden, aan een andere bank overdragen. Op die manier blijven uw derivatentransacties in stand en zal u de betreffende derivatentransacties bij die andere bank kunnen voortzetten. De andere mogelijkheid is dat uw derivaten posities worden beëindigd en uw vordering (grotendeels) terugkrijgt in geld.

DNB, AFM, DSI, KIFID en DUFAS

Hof Hoorneman Bankiers N.V. houdt een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van bank in de zin van de Wft en is opgenomen in het register van De Nederlandsche Bank NV.

Daarnaast is Hof Hoorneman Bankiers N.V. in haar hoedanigheid als bank bevoegd tot het verlenen van beleggingsdiensten en is zij als zodanig opgenomen in het register beleggingsondernemingen dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hof Hoorneman Bankiers N.V. is deelnemer van het DSI en aangesloten bij Kifid

Hof Hoorneman Bankiers N.V. is lid van DUFAS en onderschrijft de Code Vermogensbeheerders.

AFM-vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002. De AFM is de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is gevestigd aan de Vijzelgracht in Amsterdam en houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants. De AFM is autonoom; de minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk en benoemt en ontslaat de bestuurders.

Meer over het AFM? AFM.nl

DSI-register

DSI streeft naar een financiële sector waarin consumenten, ondernemers en financiële instellingen vertrouwd zaken kunnen doen. Een sector die vrij is van incidenten door professionals die regels overtreden. Dat versterkt het vertrouwen.

Meer informatie? Kijk op dsi.nl.

KIFID- registratie

Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.

U kunt bij ons terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst, bijvoorbeeld een verzekering, hypotheek of zakelijk krediet.

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Kifid kan ook helpen met het oplossen van problemen tussen ondernemers of zzp’ers en hun bank of financier als het gaat over een kleinzakelijke of alternatieve financiering of een rentederivaat.

Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van onze Geschillencommissie. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.

Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid. Ook het bestuur van Kifid bemoeit zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep kunnen in alle vrijheid onpartijdige beslissingen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat dit is vastgelegd in onze statuten en reglementen.

Meer informatie vindt u op kifid.nl.
 

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.