Duurzaam beleggen

Duurzaam Beleggen

Hof Hoorneman handelt naar de OESO-richtlijnen. Dit houdt in dat ernaar gehandeld wordt dat er niet geïnvesteerd wordt in kinderarbeid en wapenhandel. De OESO-richtlijnen zijn het uitgangspunt voor het MVO-beleid van Nederland.

Wij werken niet mee aan beleggingstransacties die op grond van het internationale recht verboden zijn. Ook onthouden wij ons van een belegging als daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd. Of als de belegging - zo zij zou worden verricht - in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden. Het beleid van Hof Hoorneman Bankiers op dit gebied wordt periodiek getoetst door Sustainalytics, een onafhankelijke partij.

Wanneer een reeds opgenomen belegging niet langer aan bovengenoemde voorwaarden voldoet geven wij de onderneming 1 jaar de tijd – een zogenaamde ‘grace period’ – om wederom aan alle voorwaarden te voldoen. Indien de onderneming na 1 jaar niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen zullen wij de belegging liquideren. In uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten de belegging langer aan te houden met als doel het voorkomen van onnodige verliezen voor onze klanten.

De non-compliant status wordt ieder kwartaal door Sustainalytics gecontroleerd.

OESO AANBEVELINGEN

Ondernemingen dienen:

 • bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde een duurzame ontwikkeling te bevorderen;
 • de mensenrechten van degenen die gevolgen van de activiteiten ondervinden te respecteren;
 • de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap;
 • zakenrelaties, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers, waar mogelijk te stimuleren in hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met de richtlijn;
 • zich te onthouden van ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het gastland.

DUFAS - Code Vermogensbeheerders

DUFAS is de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. Onder vermogensbeheer wordt verstaan het beheren van beleggingsfondsen (collectief beheer) en/of het verlenen van individuele diensten en adviezen op beleggingsgebied aan particuliere en institutionele beleggers (individueel vermogensbeheer). De diensten die Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: HHB) verleent, behoren tot het individueel vermogensbeheer. Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes, aanbevelingen en principes verschenen. In een tijd waarin de financiële sector onder druk staat vanuit de samenleving en vanuit de politiek, kunnen dergelijke antwoorden vanuit de sector zelf bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Op 1 oktober 2014 heeft DUFAS de Code Vermogensbeheerders vastgesteld die wordt toegepast door alle leden. Deze Code heeft tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het voorop stellen van de belangen van de klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfonden en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Wij hebben de tien principes hieronder voor u vermeld. HHB is lid van DUFAS en onderschrijft het belang van de Code Vermogensbeheerders. In dit document leggen wij verantwoording af over de wijze waarop HHB in 2019 invulling heeft gegeven aan de principes uit de Code Vermogensbeheerders. 

De principes

 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten.
 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten.
 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken.
 4. Vermogensbeheerders handelen integer.
 5. Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen.
 6. Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig.
 7. Vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk.
 8. Vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid.
 9. Vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten.
 10. Vermogensbeheerders houden zich aan de DUFAS-gedragscodes.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.