Disclaimer

Algemeen

De inhoud van deze website is samengesteld door Hof Hoorneman Bankiers N.V. (HHB) en wordt beheerd vanuit het hoofdkantoor te Gouda. HHB beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financiële toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB als AFM. Gebruik van deze website en de daarmee verbonden sites, waaronder die van Hof Hoorneman Fund Management N.V., is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van HHB.

Gebruik website

Niets op deze website dient te worden opgevat als uitnodiging, aanbod of aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch dient de informatie als juridisch, fiscaal of administratief advies of als beleggingsadvies. De website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel wij alle redelijke zorg hebben betracht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is op het moment van publicatie, geven wij geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet, over de juistheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Indien u deze informatie wenst te gebruiken om te beleggen, dient u professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen of een andere beslissing neemt.

Rendementen

Voor alle op deze site genoemde beleggingsrendementen geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen. De op deze site getoonde rendementen kunnen afwijken van voor individuele relaties behaalde resultaten.

Uitsluiten aansprakelijkheid

De informatie en meningen die op deze website staan worden gegeven zonder enige garantie, expliciet of impliciet, voor zover dit mogelijk is op basis van de toepasselijke wetgeving. HHB wijst bezoekers van deze website op het feit dat het internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van en toegang tot de informatie op deze website en dat zich storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder directe of indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade), geleden verliezen of gemaakte kosten in verband met of als gevolg van het gebruik van, of de (tijdelijke) onmogelijkheid van het gebruik van deze website of de informatie die daarin staat of in verband met een verzuim, onderbreking, fout, gebrek, vertraging, computervirus, fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies of een ander schadelijk element of incident.

Informatie van derden

Deze website kan links naar websites bevatten die door anderen dan Hof Hoorneman Bankiers worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Noch hebben we enige websites die een link bevatten naar deze website of pagina’s ervan gecontroleerd of zijn we verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten op deze website en de daarin aangeboden informatie, behoren toe aan HHB of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de aangeboden informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HHB. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie van deze website geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HHB.

Toepasselijk recht

Alle zaken die betrekking hebben op uw toegang tot, of gebruik van, en de inhoud van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De toegang kan in bepaalde rechtsgebieden door lokale wet- of regelgeving worden beperkt. De informatie die hierin te vinden is, is niet bedoeld voor enig persoon in een dergelijk rechtsgebied en kan uitsluitend worden verkregen op zijn of haar eigen risico.

 

 

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.